Què és la plusvàlua municipal i com t’afecten els canvis dels darrers mesos?

Què és la plusvàlua municipal i com t’afecten els canvis dels darrers mesos?

En l’article del post d’avui, us expliquem amb una mica més de detall què és la plusvàlua municipal, perquè se n’ha parlat tant en els últims dos mesos i com funciona.

 

  • Què és la plusvàlua municipal, a qui obliga i en què consisteix?

La plusvàlua municipal és un impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Es genera en la transmissió de terrenys (habitatges, locals, oficines, places de pàrquing, trasters, solars…) i és d’obligatori pagament pel venedor en cas de que es formalitzi una compravenda; i d’obligatori pagament pel receptor quan ho hereta o rep una donació.

L’import de l’impost es calcula i paga mitjançant una autoliquidació per internet a la web de l’ajuntament, a excepció d’alguns casos especials com els de segregacions o modificacions cadastrals de l’immoble que dificultin el càlcul de l’impost. Si es vol presentar l’autoliquidació en format paper, la notaria on es formalitza l’escriptura et pot donar un exemplar o es pot demanar cita prèvia a l’Institut Municipal d’Hisenda.

Quan no hi ha un increment del valor del terreny, serà un dels pocs casos en que la normativa vigent estableix que no s’ha de pagar la plusvàlua, però sí s’haurà de comunicar el canvi de titular de la transmissió de l’immoble. Una altra situació en la que hi ha exempció de pagament de l’impost és quan l’immoble està declarat interès cultural com a patrimoni artístic o històric.

També existeixen algunes bonificacions en casos d’herència, podeu consultar-les aquí: bonificacions de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys en casos d’herències

 

  • Per què s’ha parlat tant d’aquest impost en els últims mesos?

El passat 26 d’octubre el Tribunal Constitucional va dictar una sentència en la que declarava inconstitucionals i nuls varis articles de la Llei reguladora d’hisendes locals i, per tant, impedia determinar la base imposable de l’impost municipal de la plusvàlua, així com la seva autoliquidació i recaptació.

Uns dies després, el 9 de novembre, el BOE publica i adapta la Llei reguladora, oferint un sistema optatiu i permetent estimacions directes de l’increment del valor en els casos que el tributari obligat ho sol·liciti. Podeu consultar l’adaptació publicada al BOE punxant aquí.

 

  • A partir d’ara, quins canvis s’han adaptat en el càlcul de l’impost?

Els principals canvis que s’han adaptat des que el Tribunal Constitucional anul·lés l’impost i es fessin els canvis posteriors vigents des del 10 de novembre són, en primer lloc, el que ja hem comentat anteriorment i és que ara, els propietaris que no obtinguin un benefici amb la venda del seu immoble estaran exempts de pagar la plusvàlua.

En segon lloc, i en referència a totes les transmissions en les que hi hagi obligació de tributar, cada contribuent podrà escollir entre: calcular l’import en funció d’una base imposable que es formularà a partir de multiplicar el valor cadastral de l’immoble per uns nous coeficients que tindran en compte la realitat immobiliària de cada municipi, o bé calcular l’import en funció de la diferència del preu de venda i el d’adquisició.

Per últim, l’última novetat important a destacar, és que les plusvàlues generades en menys d’un any, podent-se tractar d’operacions de caràcter merament especulatiu, també hauran de tributar tal i com ja ho estaven exigint certs municipis.

 

  • Es segueix tramitant de la mateixa manera?

Ara per ara, fins que no estiguin tots els sistemes informàtics adaptats al nou sistema de càlcul de l’impost, l’autoliquidació coneguda fins ara no es pot tramitar. Ara bé, des del 10 de novembre totes les persones que a conseqüència d’una transmissió d’un immoble estiguin obligades a pagar l’impost, hauran de declarar la transmissió omplint un formulari escrit de forma electrònica a través del registre electrònic a:  https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic  o bé enviant el document de transmitent i adquirent per correu postal que us deixem a continuació: Declaració de l`impost sobre l’increment de valors dels terrenys de naturalesa urbana a efectes de valoracions.

 

Esperem que aquestes preguntes i respostes t’hagin ajudat a entendre millor el funcionament d’aquest impost i els seus darrers canvis. Com sempre, estarem encantats d’atendre’t a les nostres oficines o per telèfon per assessorar-te amb més precisió sobre el teu cas concret si estàs pensant en vendre el teu immoble.

 

Close Menu